Photo of Kitsap Harvest

Fall is harvest time in our little nook of the Northwest. And depending on the experience and ambition of the gardener, gathering of nature’s bounties may be complete, may be happening right now, or lie in the future.

For residents of any of the Kitsap Peninsula’s older areas, walking around you will likely see fruit fallen from apple, peach, pear, plum and other trees lying on the ground. Early owners of older homes planted fruit trees, and gathered in nature’s bounties, preserving them for year ‘round eating.

Urban fruit harvested in Manette.

Times change, as do skills and interests; however, one old adage still rings true: Waste not, want not.

Please consider how you can get otherwise wasted food to places that need it through Kitsap Harvest. Kitsap Harvest is a local organization which harvests and distributes fruit and vegetables within Kitsap County. Below are ways in which you can help out:

 • Volunteer to help harvest and sort the fruits and vegetables. Our program just turned four, we still need a lot of help with our growth and ability to harvest and distribute.
Image c/o Paisley Gallagher of Kitsap Harvest.
     Photo of Kitsap Harvest

     Ang taglagas ay oras ng pag-aani sa aming maliit na sulok ng Northwest. At nakasalalay sa karanasan at ambisyon ng hardinero, ang pagtitipon ng mga bigay ng kalikasan ay maaaring kumpleto, maaaring nangyayari ngayon, o magsinungaling sa hinaharap.

     Para sa mga residente ng alinman sa mga mas matandang lugar ng Kitsap Peninsula, ang paglalakad sa paligid mo ay malamang na makita ang prutas na nahulog mula sa mansanas, melokoton, peras, kaakit-akit at iba pang mga puno na nakahiga sa lupa. Ang mga maagang may-ari ng mas matandang mga bahay ay nagtanim ng mga puno ng prutas, at nagtipon sa mga bigay ng kalikasan, pinapanatili ang mga ito sa buong taon na ‘pag-kain.

     Nagbabago ang oras, pati na rin ang mga kasanayan at interes; gayunpaman, ang isang matandang kasabihan ay totoong nagri-ring totoo: Hindi sayang, ayaw.

     Urban fruit harvested in Manette.

     Mangyaring isaalang-alang kung paano ka makakakuha ng kung hindi man nasayang na pagkain sa mga lugar na nangangailangan nito sa pamamagitan ng Kitsap Harvest. Ang Kitsap Harvest ay isang lokal na samahan na nag-aani at namamahagi ng labis na prutas at gulay sa lunsod sa Kitsap County. Nasa ibaba ang mga paraan kung saan maaari kang tumulong:

     • Magboluntaryo upang matulungan ang ani at pag-uri-uriin ang mga prutas at gulay. Ang aming programa ay naging apat lamang, kailangan pa namin ng maraming tulong sa aming paglago at kakayahang mag-ani at ipamahagi.
      Image c/o Paisley Gallagher of Kitsap Harvest.
      Photo of Kitsap Harvest

      El otoño es la época de la cosecha en nuestro pequeño rincón del noroeste. Y dependiendo de la experiencia y ambición del jardinero, la recolección de las bondades de la naturaleza puede estar completa, puede estar sucediendo ahora o estar en el futuro.

      Para los residentes de cualquiera de las áreas más antiguas de la península de Kitsap, al caminar a su alrededor, es probable que vean frutas caídas de manzanos, melocotones, perales, ciruelos y otros árboles que yacen en el suelo. Los primeros propietarios de casas antiguas plantaron árboles frutales y recolectaron las recompensas de la naturaleza, conservándolos para comer durante todo el año.

      Urban fruit harvested in Manette.

      Los tiempos cambian, al igual que las habilidades y los intereses; sin embargo, un viejo adagio todavía suena cierto: no desperdiciar, no querer.

      Considere cómo puede llevar alimentos desperdiciados a lugares que los necesiten a través de Kitsap Harvest. Kitsap Harvest es una organización local que cosecha y distribuye el excedente de frutas y verduras urbanas en el condado de Kitsap. A continuación se muestran formas en las que puede ayudar:

      • Ofrézcase como voluntario para ayudar a cosechar y clasificar las frutas y verduras. Nuestro programa acaba de cumplir cuatro años, todavía necesitamos mucha ayuda con nuestro crecimiento y capacidad para cosechar y distribuir.
      Image c/o Paisley Gallagher of Kitsap Harvest.
      Photo of Experience Kitsap

      About the Author

      Experience Kitsap focuses on anything of cultural interest within the Kitsap region.

      Read more posts from Experience Kitsap