Photo of Lushootseed Language Markers

On May 12, 2022, Olympic College (OC) hosted a campus reception in the Arts and Theatre building, followed by an outdoors ceremony, ahead of the installation of eight plinths (stout pillars) to be placed in front of various buildings on campus by the end of spring. These plinths are topped by tiles in the Lushootseed language and English, their completion the result of a four-year-long (2018-2022) partnership and collaboration between Deanna Pindell, OC Professor in Art and Art History, and Valarie St. Pierre, an OC student and the project’s cultural leader.

Among those attending was OC President Marty Cavalluzzi; Cynthia Savini (Makah); WA State Senator Emily Randall; Bremerton Mayor Greg Wheeler; Members of the Suquamish Cultural Committee; past OC Board of Trustees and Suquamish tribal member Darlene Peters; Bremerton Council member Anna Mockler; Katie Walters, Director Kitsap Leadership.

Valarie, who hails from Montana, is a member of the Apsáalooke Nation with other tribal ties, as well. In addition to initiating the language markers project, she took the lead in assembling indigenous students from this region to work on the project. Guided by Yakima leaders, she was the primary writer of the land acknowledgement statement approved by the OC Board of Trustees, widely used on campus and published on the campus website. Land acknowledgement statements give respect to original inhabitants from those who presently occupy the land.

First nations have inhabited the Kitsap and Puget Sound regions for nearly 13,000 years, and Lushootseed is a distinct language under the Coast Salish language family. It was spoken southward to approximately where the city of Olympia is located, and northward into British Columbia, Canada. Lushootseed, dxʷsəqʷəb, translates as ‘place of clear salt water’, where the Suquamish tribe lives on the Port Madison Reservation.

Screen grab from the 4/19/2021 presentation by Deanna Pindell and Valarie St. Pierre.
Screen grab from the 4/19/2021 presentation by Deanna Pindell and Valarie St. Pierre.

Many efforts, by many participants on the project, went into creating the concrete plinths and tiles containing words in both Lushootseed and English:

 • Deanna and Valarie received permission from the Suquamish tribe to use Lushootseed for the project, and received instruction at the Suquamish Language Center on the Port Madison Reservation.
 • Deanna commissioned two Coast Salish artists, Ty Juvenil (Tulalip) and Anthony Jones (Port Gamble S'Klallam), to create the outer rounds of the circles for the top of the plinths.
 • Valarie, in the manner of her indigenous culture, and Deanna, who received her master's degree in Socially-engaged Public Art & Eco-art, were both committed to the inclusion of as many people and groups as possible, campus-wide, to participate in the project. Students in the Indigenous Students Club at OC helped decide what would be written within the circles; the Indigenous Students Club, the Clay Club and the Multicultural Services Center engaged in workshops to create the tiles, learning Coast Salish patterns and carving to do so; the tiles were fired and glazed at the Bremerton Campus ceramics facility; a Fry Bread Theatre series was initiated at which people watched and discussed films on Coast Salish peoples while eating fry bread prepared by the OC Culinary Arts program.

During the outdoor ceremony, drumming, songs and dances were performed by the Suquamish Dance Team. Valarie created over a hundred gratitude bundles as gifts to each individual who helped along the way. Each came with a clay fired salmon made from a press on campus, representative of the Suquamish tribe’s gratitude, a bundle of sweet grass, sage from near the U.S. and Nova Scotia border, cedar from Olalla, and rosemary and lavender from friends in the Union Hill neighborhood of Bremerton.

Before digging into Mother Earth, indigenous people entreat permission to plant whatever will enter into the earth. They ask that the thing will bring good to those who experience its presence. They give gratitude for the place and the time.

tix̌ix̌dubut čəxʷ. huy'
Take care of yourself. Until we meet again.

To learn more about Lushootseed, visit the resources listed below:

For more information and to support the project, contact Deanna Pindell.

Photo of Lushootseed Language Markers

Kapag ang mga mag-aaral ng Olympic College (OC) ay bumalik sa campus ng Bremerton sa taglagas, malamang na makita nila ang mga bagong inilagay na mga plinth (matapang na haligi) sa harap ng iba't ibang mga gusali sa campus. Ang paglikha at pag-install ng labinlimang plinth (matitibay na haligi), na may mga plake sa wikang Lushootseed, ay magiging resulta ng isang tatlong taong mahabang pakikipagsosyo at pakikipagtulungan sa pagitan ni Deanna Pindell, Project Designer & Manager, at OC Professor sa Art History, at Valarie St. Pierre, isang Mag-aaral ng OC at ang Project Cultural Leader. Si Valarie, na nagmula sa Montana, ay kasapi ng Crow Nation Tribe, na may ugnayan din sa ibang mga tribo.

Bilang karagdagan sa kanyang bahagi sa proyekto ng haligi, si Valarie, kasama ang isang pagtitipon ng mga katutubong mag-aaral mula sa rehiyon na ito at kasama ang mga pinuno ng Yakima bilang kanilang gabay, ay ang pangunahing manunulat ng pahayag ng pagkilala sa lupa para sa kolehiyo. Habang hindi pa naaprubahan ng Lupon ng kolehiyo, ang pagkilala na ito ay malawakang ginagamit sa campus at nai-publish sa website. Ang mga pahayag sa pagkilala sa lupa na pormal na pinagtibay ng mga nilalang ay karaniwang isinasaad nang malakas sa simula ng kanilang pagpupulong upang mabigyan ng respeto ang mga orihinal na naninirahan o tribo na dating sumakop sa lupain na sinasakop ng kanilang mga institusyon.

Kapag nakumpleto, ang proyekto ng plinth ay makikita ang pamana ng mga unang bansa na nagsasalita ng Lushootseed na naninirahan sa mga rehiyon ng Kitsap at Puget Sound sa loob ng halos 13,000 taon. Ang Lushootseed ay isang natatanging wika sa ilalim ng pamilyang wika ng Coast Salish na mula sa timog, humigit-kumulang kung saan matatagpuan ang Olympia, at pataas sa pamamagitan ng British Columbia, Canada. Ang isang halimbawa ng Lushootseed ay dxʷsəqʷəb, nangangahulugang "lugar ng malinaw na tubig na asin," na kung saan nakatira ang mga Suquamish.

Ang mga konkretong plinth ay 18 "ang lapad at pinalamutian ng mga tile na naglalaman ng mga disenyo ng Salish at salita sa parehong Lushootseed at Ingles. Ang proseso ay kasangkot kina Deanna at Valarie na kumukuha ng mga aralin sa Lushootseed sa Suquamish Language Center sa Port Madison Reservation, na tumulong na pamilyar sila sa mga tauhan at bigkas ng mga salita.

Pag-agaw ng screen mula sa pagtatanghal noong 4/19/2021 nina Deanna Pindell at Valarie St. Pierre.

Inatasan ni Deanna ang dalawang artista sa Coast Salish, sina Ty Juvenil (Tulalip) at Anthony Jones (Port Gamble S'Klallam), upang likhain ang mga panlabas na bilog ng mga bilog para sa tuktok ng mga plinth. Samantala, tinukoy ng mga mag-aaral sa Indigenous Student Club kung anong mga salita ang isusulat sa loob ng mga lupon. Kasunod nito, ang Indigenous Student Club, ang Clay Club at ang Multicultural Services Center ay nakikibahagi sa mga workshop upang likhain ang mga tile. Natutunan nila ang mga pattern ng Coast Salish at larawang inukit upang gawin ito, at kalaunan ang mga tile ay pinaputok at nasilaw sa pasilidad ng ceramika ng Bremerton campus.

Pag-agaw ng screen mula sa pagtatanghal noong 4/19/2021 nina Deanna Pindell at Valarie St. Pierre.

Kasalukuyan, ang mga plinths ay nilikha at itinakda kasama ang mga tile; gayunpaman, bago maitakda sa lupa, ang bawat pagpapasok ng isang plinth ay makakatanggap ng isang seremonya ng pagpapala. Bawat Valarie,

"Bago namin nais na maghukay sa Inang Lupa, lagi naming sinasabi ang isang panalangin ng magagandang bagay na makarating sa anumang itatanim namin, at mabuting kalusugan para sa indibidwal na halaman, puno o kung ano man ang ipinasok natin sa lupa na magdadala ng mabubuting bagay sa mga taong nakakaranas, na nakikita na hinahawakan ito, na nararamdaman ito. Iyon ang aking mga panalangin para sa mga tao na dumating upang lakarin ang aming landas ng wikang Lushootseed. Humihiling ako sa Inang Lupa para sa kanyang pahintulot na mag-install kami sa partikular na site at bawat site na inihahanda. Sisiguraduhin kong mayroong pagdarasal. Salamat, Mother Earth, para sa lugar na ito, sa oras na ito, at para sa mabubuting bagay."

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Lushootseed, bisitahin ang mga mapagkukunan na nakalista sa ibaba:

Para sa karagdagang impormasyon at upang suportahan ang proyekto, makipag-ugnay sa Deanna Pindell.

  Photo of Lushootseed Language Markers

  Cuando los estudiantes de Olympic College (OC) regresen al campus de Bremerton en otoño, es probable que vean plintos (pilares robustos) recién colocados frente a varios edificios del campus. La creación e instalación de quince zocalos (pilares robustos), con placas en el idioma Lushootseed, es el resultado de una asociación y colaboración de tres años entre Deanna Pindell, diseñadora y directora de proyectos y profesora de Historia del Arte de OC, y Valarie St. Pierre, una OC. estudiante y el Líder Cultural del Proyecto. Valarie, que es oriunda de Montana, es miembro de la tribu Crow Nation, con vínculos con otras tribus también.

  Además de su participación en el proyecto de los pilares, Valarie, junto con un grupo de estudiantes indígenas de esta región y con los líderes de Yakima como guía, fue la escritora principal de la declaración de reconocimiento de tierras para la universidad. Aunque aún no ha sido aprobado por la Junta de la universidad, este reconocimiento se usa ampliamente en el campus y se publica en el sitio web. Las declaraciones de reconocimiento de tierras adoptadas formalmente por las entidades suelen expresarse en voz alta al comienzo de sus reuniones para dar respeto a los habitantes o tribus originales que una vez ocuparon la tierra que ahora ocupan sus instituciones.

  Una vez completado, el proyecto de los zocalos reflejará la herencia de las primeras naciones de habla lushootseed que han habitado las regiones de Kitsap y Puget Sound durante casi 13.000 años. Lushootseed es un idioma distinto de la familia de idiomas Coast Salish que se extendía desde el sur, aproximadamente donde se encuentra Olympia, y hasta la Columbia Británica, Canadá. Un ejemplo de Lushootseed es dxʷsəqʷəb, que significa "lugar de agua salada clara", que es donde viven los Suquamish.

  Los zocalos de hormigón tienen 18 "de diámetro y estarán adornados con azulejos que contienen diseños y palabras Salish tanto en lushootseed como en inglés. El proceso involucró a Deanna y Valarie tomando lecciones de Lushootseed en el Centro de Idiomas Suquamish en la Reserva de Port Madison, lo que ayudó a familiarizarse con los caracteres y la pronunciación de las palabras.

  Captura de pantalla de la presentación del 19/4/2021 de Deanna Pindell y Valarie St. Pierre.

  Deanna encargó a dos artistas de Coast Salish, Ty Juvenil (Tulalip) y Anthony Jones (Port Gamble S'Klallam), que crearan las rondas exteriores de los círculos para la parte superior de los zocalos. Mientras tanto, los estudiantes del Club de Estudiantes Indígenas determinaron qué palabras se escribirían dentro de los círculos. A continuación, el Club de Estudiantes Indígenas, el Clay Club y el Centro de Servicios Multiculturales participaron en talleres para la creación de los azulejos. Aprendieron los patrones y el tallado de Coast Salish para hacerlo, y finalmente las baldosas fueron cocidas y vidriadas en las instalaciones de cerámica del campus de Bremerton.

  Captura de pantalla de la presentación del 19/4/2021 de Deanna Pindell y Valarie St. Pierre.

  Actualmente, los zocalos se están creando y colocando con los azulejos; sin embargo, antes de colocarlo en el suelo, cada inserción de un pilar recibirá una ceremonia de bendición. Por Valarie,

  "Antes de que queramos excavar en la Madre Tierra, siempre decimos una oración de cosas buenas para que lleguen a lo que sea que vayamos a plantar, y buena salud para la planta individual, el árbol o lo que sea que estemos insertando en la tierra que traerá buenos resultados. cosas a las personas que experimentan, que ven que lo tocan, que lo sienten. Esas fueron mis oraciones por las personas que vinieron a recorrer nuestro rastro del lenguaje Lushootseed. Este soy yo pidiendo permiso a la Madre Tierra para que nos instalemos en este sitio en particular y cada sitio que se está preparando. Me aseguraré de que haya una oración. Gracias, Madre Tierra, por este lugar, este tiempo y por las cosas buenas."

  Para obtener más información sobre Lushootseed, visite los recursos que se enumeran a continuación:

  Para obtener más información y para apoyar el proyecto, póngase en contacto con Deanna Pindell.

    Photo of Experience Kitsap

    About the Author

    Experience Kitsap focuses on anything of cultural interest within the Kitsap region.

    Read more posts from Experience Kitsap